0%

People

Faculty

Current Ph.D. Students

 1. Hasan Al Maruf
 2. Fan Lai
 3. Yiwen Zhang
 4. Sanjay S. Singapuram
 5. Jiachen Liu
 6. Jae-Won Chung
 7. Insu Jang

Current Non-Ph.D. Students

 1. Yuxuan Zhu (CSE BSE)
 2. Yutong Li (Math & CS-LSA BS)
 3. Zayd Uzzaman (Greenhills School)

Ph.D. Alumni

 1. Dr. Juncheng Gu (co-advised w/ Kang G. Shin) (2021) → ByteDance
 2. Dr. Peifeng Yu (2022) → Google
 3. Dr. Jie You (2022) → Meta

Past Members

 1. Jack Kosaian (CSE BSE) → Ph.D. @CMU
 2. Qinye Li (CSE BSE) → Master’s @Michigan
 3. Yang Liu (ECE MSE) → Facebook
 4. Shuoren Fu (CE BSE) → Master’s @Michigan
 5. Yiwen Zhang (ECE BSE → ECE MSE) → Ph.D. @Michigan
 6. Yilei Xu (ECE MSE) → Intel
 7. Yue Tan (CS-LSA BS) → Ph.D. @Princeton
 8. Wenting Tan (CSE BSE) → Master’s @Georgia Tech
 9. Songyuan Guan (CSE BSE) → Google
 10. Yiwei Zhang (CSE BSE) → Master’s @Northwestern
 11. Yuze Lou (CSE BSE) → Ph.D. @Michigan
 12. Yujia Xie (CSE BSE)
 13. Kaiwei Tu (CSE BSE) → Master’s @UW-Madison
 14. Yuchen Wang (CSE BSE) → Quantcast
 15. Jingyuan Zhu (CSE BSE) → Ph.D. @Michigan
 16. Alexander Neben (CSE BSE) → Ocient
 17. Xiangfeng Zhu (CS-LSA BS) → Ph.D. @UWashington
 18. Jiachen Liu (CS-LSA BS) → Ph.D. @Michigan
 19. Jiangchen Zhu (CSE BSE) → Ph.D. @Columbia
 20. Jiaxing Yang (CSE BSE) → Master’s @Michigan
 21. Zhezheng Chen (CS-LSA BS) → Uber
 22. Chuheng Hu (CS BS @JHU)
 23. Qinye Li (CSE MSE) → Snowflake
 24. Yinwei Dai (CSE MSE) → Ph.D. @Princeton
 25. Yuqing Qiu (CSE BSE) → Master’s @CMU
 26. Yash Gaitonde (CS-LSA BS)
 27. Kaiyang Yu (CS-LSA BS) → Master’s @CMU
 28. Xiang Shen (CSE BSE) → Meta
 29. Churong Ji (CSE BSE) → Master’s @CMU